Nabídka roztoků:


Roztok 500 ml

roztok 500 ml

 

Roztok 360 ml

360 ml

 

Roztok 120 ml

120 ml

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obchodní podmínky

platné od 1.1.2009

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na stránkách www.horien.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), ve znění novel.

Prodávající:

Prodej zboží na stránkách www.horien.cz je provozován firmou Ing. Petr Pacholík, IČ: 74215647, DIČ: CZ7703292465, se sídlem: Divišovská 5/2310, 149 00 Praha, registrován pod ev. č. 310011-24395785 na Úřadu městské části Praha 11.

Kontakty:
majitel: Ing. Petr Pacholík, e-mail:
petr@horien.cz, tel: 603 968 981 (veškeré dotazy)

objednávky: Lenka Pacholíková, e-mail:lenka@horien.cz, tel.: 604 728 639

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází elektronicky nejpozději následující pracovní den. Současně s potvrzením objednávky obdržíte informaci o konečné ceně, zda je zboží skladem a předpokládaný termín dodání. Při volbě platba převodem předem obdržíte informaci k realizování platby. Termín dodání se v tomto případě odvíjí od data připsání platby na účet.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky nebo elektronickou poštou. V případě předání zboží přepravci nebo poště má prodávající nárok na úhradu nákladů vzniklých se zasláním zboží.

4. Podmínky dodání

Zboží se přepravuje prostřednictvím pošty, jiného přepravce nebo osobně zaměstnancem společnosti. Skladové položky jsou expedovány obvykle do dvou pracovní dnů. Pokud není zboží skladem, je tato informace uvedena u prodávaného zboží.

Při dodání zboží do zahraničí se postupuje individuálně a po dohodě s kupujícím.

5. Ceny

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v potvrzení objednávky. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

Při hodnotě objednaného zboží méně než 990,- Kč je účtováno poštovné a balné ve výši 90,- Kč.

Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkáchwww.horien.cz.

Platební podmínky - Platit lze dobírkou nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 4050682001/5500, variabilním symbolem je číslo objednávky.

6. Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Běžně dodáváme kontaktní čočky s datem expirace nejméně jeden a půl roku a roztoky s datem expirace jeden rok. Pokud se chcete informovat o expiračních údajích Vámi objednaných roztoků nebo kontaktních čoček, rádi Vám je sdělíme na uvedených telefonních číslech nebo na emailu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

O reklamaci nás prosím, neprodleně informujte emailem nebo telefonicky ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kontakt pro uplatňování reklamací:
Lenka Pacholíková, e-mail:lenka@horien.cz, tel.: 604 728 639

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do jednoho týdne. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

7. Odstoupení od smlouvy

Každá fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu vrácené zboží.

V případě tohoto rozhodnutí nás o tom, prosím, písemně nebo telefonicky informujte a dodržte následující:

  • vrácené zboží musí být kompletní

  • zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno (otevření obalu apod.). Pokud spotřebitel poruší originální obal u dodaného výrobku, u něhož nelze předpokládat, že by jej bylo možno následkem toho z hygienických či bezpečnostních důvodů ještě použít, není možné takové zboží dodavateli vrátit

  • doložte prosím námi vystavený prodejní doklad, jeho kopii nebo číslo objednávky

  • uveďte své číslo bankovního účtu nebo adresu

V případě odstoupení od smlouvy Vám budou peníze vráceny na Váš účet nebo adresu do 10 pracovních dnů.

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.

8. Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9. Ochrana osobních údajů

Naše společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 34105.

Provozovatel internetového obchodu www.horien.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci s Vámi. Uvedená data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců a pošty. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. na ochranu osobních dat.

O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem.

10. Ochrana zájmů zákazníka

I přes naši veškerou snahu o kvalitní vyřízení všech objednávek se může stát, že zákazník není plně spokojen. V těchto případech kontaktujte majitele společnosti, který s Vámi vzniklou situaci vyřeší.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2009.